Proclamación definitiva de resultados eleccións Xunta Directiva de Intervención Social

23/10/2023

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía da Intervención Social, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral:

Con data 23 de outubro de 2023, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

      GUADALUPE OROÑA QUINTÁNS  (G-5487), presidenta
      MIGUEL MOREIRA RODERA  (G-5242), vicepresidente
      M. PILAR CANOSA RAÑA (G-1539), secretaria
      MERCEDES BORJAS ASTORGA  (G-3436), tesoureira
      PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAR  (G-5631), vogal
      SARA ROLDÁN ÁLVAREZ  (G-6350), vogal
      YAGO LÓPEZ PÉREZ  (G-6489), vogal

En Santiago de Compostela, a 23 de outubro de 2023.

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral