Proclamación provisional candidaturas eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG

29/7/2020

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 29 de xullo de 2020, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia,

 ACORDA

 1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos:

 DOLORES SEIJO MARTÍNEZ (G-2035),Presidenta
MILAGROS MARTÍNEZ GARCÍA (G-1536), Vicepresidenta
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ(G-4778), Secretaria
ALBA Mª SOUSA MARTÍNEZ (G-4041), Tesoureira
MANUEL VILARIÑO VÁZQUEZ (G-3485), Vogal
MARÍA FILOMENA GARRIDO BLANCO (G-3934), Vogal
RICARDO FANDIÑO PASCUAL (G-1955), Vogal
LUCÍA MONROY FERNÁNDEZ (G-4906), Vogal
NURIA GONZÁLEZ LOIS (G-1578), Vogal

2.- Comunicar aos/ás socios/as da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG que no prazo de cinco días contados a partires da data deste acordo poderán presentar reclamacións sobre a candidatura perante esta Comisión Electoral.

En Santiago de Compostela, a 29 de xullo de 2020.

 
Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral

 

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG (accede á información)