Proclamación provisional candidatura eleccións X. D. Psicoloxía e Saúde do COPG

1/10/2021

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 1 de outubro de 2021, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 

ACORDA 

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos: 

XACOBE ABEL FERNÁNDEZ GARCÍA  (G-4362), presidente
PAULA MARCOS CARREGAL  (G-5704), vicepresidenta
MARÍA VILLARINO GONZÁLEZ  (G-5078), secretaria
EDUARDO MARTÍNEZ LAMOSA  (G-4199), tesoureiro
JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ OTERO  (G-3407), vogal
ALMUDENA CAMPOS GONZÁLEZ  (G-4781), vogal
ALICIA CARBALLAL FERNÁNDEZ  (G-3097),vogal
CARLOS JOSÉ LOSADA LÓPEZ  (G-4792),vogal 

2.- Comunicar aos socios e socias da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia que no prazo de cinco días contados a partires da data deste acordo poderán presentar reclamacións sobre a candidatura perante esta Comisión Electoral. 

En Santiago de Compostela, a 1 de outubro de 2021.

 Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral 

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva de Psicoloxía e Saúde
Calendario electoral
Normas de voto