AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Servizos

Empréstito de material de avaliación psicolóxica

O Colexio Oficial de Psicoloxía pon en marcha o servizo de empréstito de material de avaliación psicolóxica para os/as colexiados/as.

Podes consultar o listado de test dos que dispon o COPG pinchando aquí [accede ao enlace].

Os/As colexiados/as que queiran solicitar calquera dos test arriba citados, deberán cumprimentar a solicitude de empréstito de test e facela chegar ao COPG por correo postal, fax ou correo electrónico.

Publicacións

Circular Informativa: Periodicidade bimensual. Información sobre a profesión, actividades do Colexio, cursos e encontros profesionais, recursos de interese, novidades bibliográficas, comunicación entre colexiados/as, contratación de publicidade.

Cadernos de Psicoloxía: Periodicidade cuadrimestral. Revista de carácter científico-profesional. Editada polo Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Papeles del Psicólogo e Infocop: Periodicidade cuadrimestral. Editada polo Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

Memoria: Periodicida de anual. Recolle o conxunto de actividades do Colexio no ano anterior, o Balance Económico e o Orzamento do seguinte exercicio.

Asesorías

Servizo gratuíto de consulta para colexiados/as

Xurídica: Asesoramento sobre temas legais e laborais relacionados co exercicio da profesión.
Contacto coa asesora xurídica

Fiscal: Asesoramento sobre temas fiscais.
Contacto co asesor fiscal

Formación/Emprego

Información a todos/as os/as colexiados/as de convocatorias de especial interese (oposicións, PIR, ...).
Programa formativo anual. Cotas reducidas para colexiados/as en todas as actividades formativas organizadas polo Colexio.
Información Laboral
Información sobre ofertas de emprego para psicólogos/as.

Conta de correo electrónico @cop.es

Polo feito de estar colexiado/a e formar parte do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, tes dereito a posuír unha conta de correo electrónico aloxada no servidor do Colexio.

Os datos que tes que proporcionar son: Número de colexiado/a, nome e apelidos, nome e-mail (ten que conter como máximo dez letras ou signos ASCII, non entran nin ñ nin vocais acentuadas) . Se houbera outro, engadiríanse os díxitos necesarios para a súa diferenciación.

Correduría de Seguros Broker's 88 S.A.

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e a Correduría de Seguros Broker's 88 S.A. asinaron un acordo de colaboración para dar servizo, na área de seguros aos/ás seus/súas colexiados/as, poñendo á súa disposición unha serie de coberturas especialmente deseñadas para o/a profesional da Psicoloxía e poder protexer tanto a súa actividade profesional como a da súa familia.

Estes produtos aseguradores, foron contratados coas mellores e máis solventes compañías, con prezos e condicións especiais para o psicólogo e psicóloga colexiada.

Son condicións especiais para os colexiados e colexiadas de Galicia, nos seguros de Responsabilidade Civil Profesional, Vida, Accidentes, Baixa Laboral Transitoria, Gabinete de Psicoloxía, Fogar, etc.

- Póliza de seguro de Responsabilidade Civil
O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia a través da Correduría de Seguros Broker's 88 negociou coa aseguradora ZURICH un novo seguro colectivo de Responsabilidade Civil Profesional para as psicólogas e psicólogos colexiados que xa se pode subscribir.

Trátase dun seguro con un baixo custo para os colexiados e colexiadas de tan só 10 € anuais.

Máis información

- Seguro de Asistencia Sanitaria de ASISA-Broker's 88
A correduría de seguros Broker's 88 negociou coa compañía de seguros sanitarios ASISA unha póliza de saúde, en condicións preferentes para todo o colectivo de psicólogos/as, e cun prezo de 44.12 € persoa/mes.

Máis información

Fondo documental/Biblioteca

Servizo de Biblioteca e fondo documental, ampliado co convenio subscrito coa Facultade de Psicoloxía para o acceso mutuo aos fondos documentais. En virtude do convenio é imprescindible para acceder aos fondos documentais solicitar a tarxeta de lector/ora.

Horario da biblioteca da Facultade: De 9.00 a 21.00 horas de luns a venres (De 9.00 a 14.00 horas en vacacións).

Profesión

Quenda Informes Periciais
Posibilidade de inscrición, de acordo ao correspondente regulamento, no listado de colexiados/as para ser nomeados/as polo Colexio a requirimento dos diferentes xulgados.

Privada
Posibilidade de inscrición no listado de gabinetes utilizado polo Colexio para a derivación de solicitudes de atención psicolóxica recibidas.

Outros
Publicidade e distribución de ofertas formativas ou información de interese profesional.

Seguro de asistencia sanitaria para os colexiados e colexiadas e as súas familias

O COPG acordou con MAPFRE/Caja Salud unha oferta de seguro de asistencia sanitaria para os/as colexiados/as e as súas familias nunhas condicións que melloran amplamente as que calquera persoa podería conseguir de forma particular.

Máis información

Seguro colectivo de Vida/Accidentes MAPFRE

MAPFRE VIDA e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia chegaron a un acordo que permitirá aos/ás colexiados/as do mesmo a contratación dun seguro de vida en condicións favorables.

A modalidade do seguro contemplará:
- Falecemento por calquera causa (principal).
- Invalidez absoluta e permanente por calquera causa.
- Falecemento por accidente. (Capital acumulativo ao de falecemento por calquera causa e acumulativo a este se a causa é accidente).

As solicitudes tramitaranse a través do COPG.

Máis información

Seguro asistencia sanitaria SANITAS

Oferta especial para todos os colexiados e colexiadas do COPG en seguro de asistencia sanitaria.

Máis información [ver pdf]

Adaptación á Lei Orgánica de Protección de Datos LOPD e o seu posterior mantemento e asesoramento.

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ofrece aos seus colexiados e colexiadas o servizo de adaptación á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, de 13 de decembro e o Real Decreto 1720/2007, de Medidas de Seguridade, e o seu posterior mantemento e asesoramento.

Para iso o COPG ten asinado coa empresa ProtexDat un convenio co cal se ofrece aos colexiados e colexiadas uns prezos máis económicos.

Máis información. Consultar o convenio [ver pdf]

Desconto en TusCasasRurales.com para colexiados e colexiadas

TusCasasRurales.com é un portal adicado aos aloxamentos rurais por toda España. Os aloxamentos rurais adheridos a este acordo aplicarán un 10% de desconto aos colexiados e colexiadas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Para iso terán que identificarse no aloxamento rural mediante o carné de colexiado/a.

Para acceder aos aloxamentos rurais con acordos: http://www.tuscasasrurales.com/acuerdos.asp

Acreditacións

Acreditación de experto/a en neuropsicoloxía clínica

O COPG, conxuntamente coa Sociedade Galega de Neuropsicoloxía, vai desenvolver un procemento de Acreditación de Psicóloga/Psicólogo Experto en Neuropsicoloxía Clínica. Este procedemento de acreditación é o resultado do traballo consensuado entre ámbalas dúas institucións, que consideramos que a práctica da Neuropsicoloxía Clínica require dunha formación especializada, tanto en aspectos teóricos como prácticos, que reúna criterios de calidade que deben ser acreditados polos Colexio Oficiais de Psicoloxía.

Esta acreditación servirá para cumprir dous obxectivos principais: por unha banda, permitirán garantir que os servizos que a Experta/Experto en Neuropsicoloxía Clínica proporcione á sociedade sexan dunha alta calidade, asegurando que as psicólogas e psicólogos que os desenvolven dispoñen da formación necesaria e por outra banda, servirán para establecer as bases dun futuro recoñecemento da oficial da Neuropsicoloxía Clínica.

O procedemento iniciase, por solicitude da persoa interesada, achegando a documentación acreditativa de formación e/ou experiencia especifica en Neuropsicoloxía Clínica para a súa valoración pola comisión de acreditación galega.

A tramitación e resolución definitiva do expediente nunca excederá de 6 meses e estará suxeita ao pago de 100 € de taxas para compensar os gastos derivados da xestión e expedición da acreditación.

Pódese acceder á información detallada premendo nos enlaces que seguen:

1. Presentación do procedemento de acreditación.

2. Anexos:
I. Solicitude e taxas
II. Currículum vitae
III. Acreditación da práctica supervisada
IV. Acreditación da actividade clínica
V. Modelo de memoria da actividade clínica

3. Composición da comisión de acreditación

Ofertas Caixabank

O COPG asinou con Caixabank unha oferta especifíca de produtos e servizos para os seus colexiados e colexiadas.

Máis información [ver pdf]

Desconto do 10% na cadea Oca Hoteis

Informámosche de que o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia asinou un convenio coa cadea de Oca Hoteis, para que os colexiados e colexiadas poidan beneficiarse dun 10% de desconto nos seus aloxamentos.

Para poder obter este desconto, as persoas interesadas teñen que darse de alta individualmente no seguinte enlace: e seguir as instrucións que alí se indican. Facilitaranche unha clave de acceso, para que ao xestionar unha reserva a través da páxina web (www.ocahotels.com) apliquen o desconto de maneira automática sobre o prezo.

Máis información [ver pdfs]

Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017

Convenio coa cadea Hotelius Club

Convenio coa cadea Hotelius Club, para que os colexiados e colexiadas poidan beneficiarse dun desconto entre o 12 e o 15% nos seus aloxamentos. Para poder obter este desconto, as persoas interesadas teñen que facer a reserva online a través do link: club.hotelius.com/copgalicia

Máis información. Consultar o convenio [ver pdf]

Acreditacións

O Consejo General de la Psicología puxo en marcha as seguintes acreditacións:

  • Acreditación Nacional de Psicólogo Experto en Neuropsicoloxía Clínica,
  • Acreditación Nacional de Psicólogo Experto en Psicooncoloxía e/ou Psicoloxía en Coidados Paliativos
  • Acreditación Nacional de Psicólogo Experto en Psicoloxía do Deporte
  • Acreditación Nacional de Psicólogo Experto en Psicoloxía Aeronáutica
  • Acreditación Nacional de Psicólogo Experto en Psicoloxía de Emerxencias.

A tramitación en Galicia, a efectos de presentación de solicitudes e de recollida de documentación, realízase a través do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Para solicitala é preciso presentar os formularios e a documentación acreditativa de formación e/ou experiencia específica en cada unha delas e que se recolle na seguinte páxina web: www.acreditaciones.cop.es. A súa valoración será efectuada polos Comités de Valoración do COPG correspondente a cada acreditación e a certificación será emitida polo Consejo General de la Psicología.

O procedemento de acreditación, no que se detallan os criterios e requisitos para a presentación das solicitudes, está dispoñible na seguinte páxina web: www.acreditaciones.cop.es