Servizos

Empréstito de material de avaliación psicolóxica

O Colexio Oficial de Psicoloxía pon en marcha o servizo de empréstito de material de avaliación psicolóxica para os/as colexiados/as.

Podes consultar o listado de test dos que dispon o COPG pinchando aquí [accede ao enlace].

Os/As colexiados/as que queiran solicitar calquera dos test arriba citados, deberán cumprimentar a solicitude de empréstito de test e facela chegar ao COPG por correo postal, fax ou correo electrónico.

Publicacións

Circular Informativa: Periodicidade bimensual. Información sobre a profesión, actividades do Colexio, cursos e encontros profesionais, recursos de interese, novidades bibliográficas, comunicación entre colexiados/as, contratación de publicidade.

Cadernos de Psicoloxía: Periodicidade cuadrimestral. Revista de carácter científico-profesional. Editada polo Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Papeles del Psicólogo e Infocop: Periodicidade cuadrimestral. Editada polo Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

Memoria: Periodicida de anual. Recolle o conxunto de actividades do Colexio no ano anterior, o Balance Económico e o Orzamento do seguinte exercicio.

Asesorías

Servizo gratuíto de consulta para colexiados/as

Xurídica: Asesoramento sobre temas legais e laborais relacionados co exercicio da profesión.
Contacto coa asesora xurídica

Fiscal: Asesoramento sobre temas fiscais.
Contacto co asesor fiscal

Laboral: Asesoramento sobre temas laborais.
Contacto co asesor laboral

Formación/Emprego

Información a todos/as os/as colexiados/as de convocatorias de especial interese (oposicións, PIR, ...).
Programa formativo anual. Cotas reducidas para colexiados/as en todas as actividades formativas organizadas polo Colexio.
Información Laboral
Información sobre ofertas de emprego para psicólogos/as.

Conta de correo electrónico @cop.es

Polo feito de estar colexiado/a e formar parte do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, tes dereito a posuír unha conta de correo electrónico aloxada no servidor do Colexio.

Os datos que tes que proporcionar son: Número de colexiado/a, nome e apelidos, nome e-mail (ten que conter como máximo dez letras ou signos ASCII, non entran nin ñ nin vocais acentuadas) . Se houbera outro, engadiríanse os díxitos necesarios para a súa diferenciación.

 

Correduría de Seguros Broker's 88 S.A.

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e a Correduría de Seguros Broker's 88 S.A. asinaron un acordo de colaboración para dar servizo, na área de seguros aos/ás seus/súas colexiados/as, poñendo á súa disposición unha serie de coberturas especialmente deseñadas para o/a profesional da Psicoloxía e poder protexer tanto a súa actividade profesional como a da súa familia.

Estes produtos aseguradores, foron contratados coas mellores e máis solventes compañías, con prezos e condicións especiais para o psicólogo e psicóloga colexiada.

Son condicións especiais para os colexiados e colexiadas de Galicia, nos seguros de Responsabilidade Civil Profesional, Vida, Accidentes, Baixa Laboral Transitoria, Gabinete de Psicoloxía, Fogar, etc.

- Póliza de seguro de Responsabilidade Civil
O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia a través da Correduría de Seguros Broker’s 88 negociou coa aseguradora MARKEL un novo seguro colectivo de Responsabilidade Civil Profesional para psicólogas e psicólogos colexiados que xa se pode subscribir. Trátase dun seguro cun baixo custe para os colexiados e colexiadas de tan só 13 € anuais.

Os trámites da xestión da póliza de responsabilidade civil poderán ser realizados polos colexiados e colexiadas directamente a tráves da ferramenta de xestión RC Psicoloxía, onde poderán realizar nova altas, duplicados de pólizas e recibos, cambios dos datos personais, comunicar siniestros, facer un cambio de colexio, anular ou reactivar unha póliza

Máis información

- Seguro de saúde Adeslas - Broker's 88
Contrata a través de Broker's 88 o seguro de saúde con cobertura completa e póliza dental incluída.

Máis información 


Seguro hospitalización COVID19 de Broker's88

Broker's88 desenvolveu solucións aseguradoras para dar resposta á nova necesidade de protección ante a pandemia do COVID-19.

Máis información


Fondo documental/Biblioteca

Servizo de Biblioteca e fondo documental, ampliado co convenio subscrito coa Facultade de Psicoloxía para o acceso mutuo aos fondos documentais. En virtude do convenio é imprescindible para acceder aos fondos documentais solicitar a tarxeta de lector/ora.

Horario da biblioteca da Facultade: De 9.00 a 21.00 horas de luns a venres (De 9.00 a 14.00 horas en vacacións).

Profesión

Quenda Informes Periciais
Posibilidade de inscrición, de acordo ao correspondente regulamento, no listado de colexiados/as para ser nomeados/as polo Colexio a requirimento dos diferentes xulgados.

Privada
Posibilidade de inscrición no listado de gabinetes utilizado polo Colexio para a derivación de solicitudes de atención psicolóxica recibidas.

Outros
Publicidade e distribución de ofertas formativas ou información de interese profesional.

Seguro de asistencia sanitaria para os colexiados e colexiadas e as súas familias

O COPG acordou con MAPFRE/Caja Salud unha oferta de seguro de asistencia sanitaria para os/as colexiados/as e as súas familias nunhas condicións que melloran amplamente as que calquera persoa podería conseguir de forma particular.

Máis información

Seguro colectivo de Vida/Accidentes MAPFRE

MAPFRE VIDA e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia chegaron a un acordo que permitirá aos/ás colexiados/as do mesmo a contratación dun seguro de vida en condicións favorables.

A modalidade do seguro contemplará:
- Falecemento por calquera causa (principal).
- Invalidez absoluta e permanente por calquera causa.
- Falecemento por accidente. (Capital acumulativo ao de falecemento por calquera causa e acumulativo a este se a causa é accidente).

As solicitudes tramitaranse a través do COPG.

Máis información

Adaptación á Lei Orgánica de Protección de Datos LOPD e o seu posterior mantemento e asesoramento.

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ofrece aos seus colexiados e colexiadas o servizo de adaptación á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, de 13 de decembro e o Real Decreto 1720/2007, de Medidas de Seguridade, e o seu posterior mantemento e asesoramento.

Para iso o COPG ten asinado coa empresa ProtexDat un convenio co cal se ofrece aos colexiados e colexiadas uns prezos máis económicos.

Máis información. Consultar o convenio [ver pdf]

Acreditacións

O Consejo General de la Psicología puxo en marcha as seguintes acreditacións:

  • Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Neuropsicoloxía Clínica,
  • Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicooncoloxía e/ou Psicoloxía en Coidados Paliativos
  • Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía do Deporte
  • Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía Aeronáutica
  • Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía de Emerxencias.
  • Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía Educativa.
  • Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía da Intervención Social.
  • Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía Xurídica e/ou Psicoloxía Forense.
  • Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía do Tráfico e da Seguridade.

A tramitación en Galicia, a efectos de presentación de solicitudes e de recollida de documentación, realízase a través do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Para solicitala é preciso presentar os formularios e a documentación acreditativa de formación e/ou experiencia específica en cada unha delas e que se recolle na seguinte páxina web: www.acreditaciones.cop.es. A súa valoración será efectuada polos Comités de Valoración do COPG correspondente a cada acreditación e a certificación será emitida polo Consejo General de la Psicología.

O procedemento de acreditación, no que se detallan os criterios e requisitos para a presentación das solicitudes, está dispoñible na seguinte páxina web: www.acreditaciones.cop.es

Psypocket

O Consejo General de la Psicología xunto Psypocket creou este software de xestión para psicólogos/as colexiados/as para que mediante videoconferencia encriptada poidan realizar consultas online.
É necesario solicitar o/a usuario/a e contrasinal ao Consejo General de la Psicología para poder acceder a app de Psypocket
Máis información

Club Psicoloxía Galicia

Presentamos o Club Psicoloxía Galicia, unha plataforma en liña de beneficios e ofertas exclusivas . Por formar parte do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, tes acceso gratuíto ao Club.
Aquí atoparás as mellores marcas de cada sector, con prezos únicos debido ás ofertas cashback . Ademais, tamén terás 'ofertas flash' en produtos de lecer, combustible ou electrónica e coberturas exclusivas e personalizables en materia de seguros.
Para formar parte do Club Psicoloxía Galicia, debes cumprimentar o formulario de rexistro.

HOTELIUS Club

Desconto en numerosos hoteis en España, Portugal, Italia, Francia e Marruecos para Psicólogos/as colexiados/as.
Dispoñibles ata o 15 de maio de 2023.
Máis información

ATA AUTÓNOMOS

O Consejo General de la Psicología de España asinou un convenio con ATA AUTÓNOMOS para ofrecer asesoramento xurídico, fiscal, económico e laboral gratuíto para os psicólogos e psicólogas autónomas colexiadas.
Podes ver toda a información no enlace https://www.cop.es/ATA/

Desconto na matrícula da academia de inglés Flying Fun

A academia Flying Fun (Santiago de Compostela) vén de pechar un acordo co Colexio Oficial de Psicoloxía no que nos ofrece un desconto na matrícula dun 10% ás nosas colexiadas e colexiados e ás súas familias nos cursos e actividades que organicen durante o curso escolar 2023-2024.

Máis información
Flying Fun
Santa Marta, 18
15706 Santiago de Compostela
881510841/624132122 info@flyingfun.es

PLAN DE PENSIÓNS PARA AUTÓNOMOS

A Lei 12/2022, do 30 de xuño, de regulación para o impulso dos plans de pensións de emprego, ten introducido unha serie de novidades para desenvolver a previsión social empresarial en España, entre elas a regulación dos novos Plans de Pensións de Emprego Simplificados (PPES), os cales, como o seu nome indica, teñen como obxectivo simplificar ao máximo a complexidade e a carga administrativa que, para as empresas e entidades promotoras, supoñen os actuais plans de pensións de emprego.

O obxectivo da Lei 12/2022 é impulsar o aforro ocupacional en España, principalmente entre traballadores das PEMES, pequenas administracións públicas e autónomos, quen ata o de agora tiñan un limitado acceso aos plans de pensións de emprego.

A nova normativa, que xa está en vigor, permite aos autónomos realizar achegas a un Plan de Pensión de Emprego Simplificado por riba do límite máximo anual de 1.500€ existentes para plans de pensións individuais, ata un límite total de 5.750€ anuais (1.500€ + 4.250€).

Unha das principais vantaxes dos novos PPES é que presentan unha comisión máxima de xestión moito máis reducida: 0,45% fronte o 1,50% dos plans individuais. Ademais, permite as mobilizacións de entrada de dereitos consolidados procedentes de plans de pensións individuais, asociados e Plans de Previsión Asegurados (PPA).

Por este motivo, o Consejo General de la Psicología (e por tanto tamén o Colexio Oficial da Psicoloxía de Galicia) ten recibido distintas ofertas que pasamos a detallar:

Plan de Pensións de Emprego Simplificado promovido pola Asociación de Traballadores Autónomos (ATA) e xestionado por VidaCaixa

Plan de Pensións de Emprego Simplificado promovido por BROKERS 88 e xestionado por Caser Pensións