Colexiación

* Será necesario solicitar cita previa para realizar os trámites de colexiación. Para solicitar a túa cita accede ao seguinte enlace 

Podes tramitar a túa colexiación persoalmente na sede do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, por correo postal e, se dispós de sinatura dixital para asinar a documentación, a través da sede electrónica do Colexio: [accede ao enlace].

A continuación detállanse os requisitos para a colexiación:

Fotografía:
Achegarase 1 foto tamaño carné.

Título:
- Deberase presentar  copia simple do título de licenciatura/grao ou certificado de telo solicitado se acudes presencialmente. No caso de ser tramitada a colexiación por correo postal ou a través da sede deberase aportar copia simple por ambas as dúas caras do Título.

- Se se posúe a titulación profesional para o exercicio de actividades sanitarias (Título de Especialista en Psicoloxía Clínica, Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria, habilitación para o exercicio de actividades sanitarias) deberase presentar copia simple para poder incluír no Rexistro Estatal de Profesionais Sanitarios/as (REPS) do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social. 

DNI
Presentarase copia simple por ámbas as dúas caras. No caso de ser tramitada a colexiación por correo postal ou a través da sede, deberase achegar copia simple  por ambas as dúas caras do DNI.

Datos bancarios:
Para o posterior abono das cotas colexiais, farase domiciliación bancaria, sendo necesario aportar datos bancarios especificando o IBAN do número de conta (24 díxitos) e o Código SWIFT/BIC. Tanto o número de IBAN como o Código SWIFT/BIC deberalo solicitar na túa sucursal bancaria.

Impresos de colexiación:

- Datos personais [ver pdf]
- Datos profesionais [ver pdf]
- Impreso domiciliación bancaria [ver pdf]
- Conta de e-mail (Opcional) [ver pdf]

Pago no momento da colexiación:
Abonaranse no momento de colexiarse, os seguintes conceptos:

-   Cota de inscrición: 94,80€

    Taxa reducida: 47,40€

  • Para quen se colexie nos 24 meses seguintes á súa da data de graduación/licenciatura.
  • Para aquelas persoas que acrediten no momento da Colexiación que están en situación de desemprego, para iso deberase presentar Informe de demandante de emprego/Informe de situación administrativa actual e tarxeta de demandante de emprego actualizado. 

Están exentas aquelas persoas que se reincorporen ao Colexio sempre e cando non transcorresen máis de 5 anos dende o momento da súa baixa.

-   Mensualidades a desfrutar dentro do semestre natural en que se produce a colexiación.  18, 33 €/mes (Semestre: 110 €). 

-   Cota de derrama de local: 30,05 € (Só na primeira colexiación). 

No caso de que a colexiación se tramite por correo postal, deberase achegar a copia do resgardo que acredite ter feito o ingreso ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia no Nº de conta ES02 - 0081- 0499 - 6500 - 0227 - 8629 de Banco Sabadell do importe correspondente á colexiación. 

Comunicación colexial:

De conformidade co acordo da Xunta de Goberno do Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) adoptado na súa reunión do 28 de marzo de 2009 e en base ao disposto no artigo 3.2 da vixente Lei 2/1974, de 13 de febreiro, de Colexios Profesionais, infórmase que é requisito indispensable para o exercicio da profesión atoparse incorporado ao Colexio correspondente.
Esta incorporación débese realizar no Colexio Territorial que se corresponda co enderezo da actividade profesional, único ou principal.
Por iso, rógase a todos/as os/as psicólogos/as que en prazo de dous meses regularice a súa situación, se fora necesario; feito que redundará en beneficio do/a propio/a colexiado/a e da Organización Colexial.

Informacións útiles

Solicitude de alta no COPG a través da sede elecrónica [accede ao enlace]

Solicitude de baixa no COPG [accede ao enlace]

Solicitude de baixa no COPG a través da sede elecrónica [accede ao enlace]

Solicitude para considerarse colexiada/o xubilada/o a través da sede electrónica [accede ao enlace]

Renovación do carné de colexiado/a [accede ao enlace]

Solicitude de renovación do teu carné de colexiado/a a través da sede elecrónica [accede ao enlace]

Solicitude de traslado de colexiación [accede ao enlace]]

Solicitude de traslado de colexiación a través da sede elecrónica [accede ao enlace]