AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Comisión de Ética e Deontoloxía

 

Membros da Comisión:

Ana Suárez MartínezPresidenta
Marta Rivas RodríguezSecretaria
Katia Rolán González, Vogal
Mª del Pilar Millán Cerqueiro, Vogal
Susana Blanco FernándezVogal
Carmen González Pais, Coordinadora coa Xunta de Goberno

A Comisión de Ética e Deontoloxía é a encargada de velar pola interpretación e a aplicación do Código Deontolóxico na práctica profesional, espallar o seu coñecemento e favorecer a formación e práctica ética.

A Comisión de Ética e Deontoloxía está formada por un/unha Presidente/a, un/unha Secretario/a e tres Vogais. 

A proposta de nomeamento dos membros da Comisión de Ética e Deontoloxía faraa a Xunta de Goberno, que adoptará a decisión por maioría cualificada. 

Os membros da Comisión de Ética e Deontoloxía coas expresións do cargo que ocuparán na mesma serán elixidos ou cesados pola Xunta Xeral, co voto favorable das dúas terceiras partes dos/as asistentes, a proposta da Xunta de Goberno, que a formulará así mesmo co voto favorable das dúas terceiras partes dos/as seus/súas integrantes.

Os membros da Comisión de Ética e Deontoloxía serán elixidos para un período de catro anos, renovándose a Comisión parcialmente cada dous anos da forma establecida no seguinte parágrafo:

A primeira elección producirase aos dous anos da constitución da Comisión Deontolóxica e corresponderá ao/á Secretario/a e aos/ás dous/dúas Vogais impares, correspondendo a seguinte ao/á Presidente/a e ao/á Vogal par, e así no sucesivo.

Os/As integrantes da Comisión de Ética e Deontoloxía non poderán en ningún caso volver a ser elixidos/as para a mesma función ata catro anos despois da finalización do seu cometido.

É incompatible con calquera outro cargo colexial definido no regulamento do Colexio. 

As funcións da Comisión son: Velar polo cumprimento do Código Deontolóxico na práctica profesional, desenvolver o Código Deontolóxico, estimular a formación e práctica ética, constituírse en Comisión Electoral cando se convoquen eleccións a calquera órgano de goberno.

A Comisión rexirase polo seu propio regulamento e o previsto nos Estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Adoptará osa cordos por maioría absoluta. Presentará informes anuais da súa actividade coa confidencialidade pertinente ante a Xunta Xeral. Gozará de absoluta independencia no exercicio das súas funcións. Terá plena dispoñibilidade dos medios colexiais necesarios para o cumprimento das súas funcións, así como o apoio dos servizos xurídicos do COPG.

A Comisión réxese polos Estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e polo Regulamento do procedemento sancionador do COPG.


Código Deontolóxico
[accede ao Código] 

Envía a tua consulta Comisión de Ética e Deontoloxía [contacta]