Sección de Psicoloxía Xurídica

 

Membros da Xunta Directiva da Sección

Dolores Seijo Martínez, presidenta
Milagros Martínez García, vicepresidenta
Concepción Fernández Martínez,secretaria
María Alba Sousa González, tesoureira
Manuel Vilariño Vázquez, vogal
María Filomena Garrido Blanco, vogal
Ricardo Fandiño Pascual,vogal
Lucía Monroy Fernández, vogal
Nuria González Lois, vogal

Obxectivos:
Dentro dos obxectivos que persegue a Sección de Psicoloxía Xurídica atópanse de forma prioritaria a formación dos seus asociados e asociadas mediante a organización de actividades (cursos, conferencias, xornadas e obradoiros) de máxima calidade e interese que axuden á actualización de coñecementos dos membros que forman a Sección, así como á divulgación de coñecementos entre os psicólogos e psicólogas adscritos ao Colexio e público en xeral.


Requisitos:
Segundo o artigo 6 do Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Xurídica, “poderán ser membros da Sección todos/as aqueles/as colexiados/as no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia que acrediten o desempeño profesional actual ou no pasado en Psicoloxía Xurídica, ben sexa na súa dimensión docente, investigadora ou aplicada, ou ben na formación especializada na mesma a través de sistemas especializados”.

A solicitude de ingreso realizaraa o/a colexiado/a cumprimentando a solicitude prevista a tal efecto.

Solicitude [ver pdf]

Regulamento de Réxime Interno da Sección de Psicoloxía Xurídica [ver pdf]

Listado de Peritos/as de parte [accede á información]

División de Psicoloxía Xurídica [accede á información]