Lei 17/2005, de 19 de xullo, pola que se regula o permiso e licencia da condución por puntos e se modifica o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria