Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da orde de protección das vítimas da violencia doméstica.