Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes