Orden INT/2850/2011, de 11 de outubro, pola que se regula o recoñecemento das cualificacións profesionais para o exercicio das profesións e actividades relativas ao sector da seguridade privada