Condicións de privacidade servizo cita previa atención presencial no COPG

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

Responsable

Identidade: Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

CIF: Q1500265B  

Dirección: Espiñeira 10 Baixo, 15706 - Santiago de Compostela (A Coruña)   

Teléfono: 981534049      

Email: copgalicia@copgalicia.gal      

Delegada de Protección de Datos: Cecilia Barros Díaz  / Contacto DPOa.xuridica@protexdat.com

Finalidades

Xestión do servizo de cita previa para atención presencial no COPG.

Lexitimación

RXPD: art. 6.1. Consentimento da persoa interesada, execución dun contrato.

LO 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Colectivo

Clientes e usuarios/as; provedores/as; persoas de contacto; pais/nais ou titores/as e representante legal.

Categorías de datos

Nº Colexiada/o, nome, apelidos, e-mail, teléfono de contacto, data, hora, xestión.

Cesións

Non se cederán os datos a terceiras persoas, salvo co seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente (Axencia Tributaria, organismos Seguridade Social…) ou existencia de empresas ás que a entidade encomende a xestión dalgún dos tratamentos.

No caso de que se soliciten ou contraten servizos ou subministracións con entidades fóra do Espazo Económico Europeo, as transferencias internacionais dos datos estarán amparadas polo RXPD ou no seu caso polo Acordo EU-US Privacy Shield.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e a non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revocar o consentimento prestado.