Lei 33/2011, de 4 de outubro, xeral de saúde pública, en cuxa disposición adicional sétima se recolle a regulación da psicoloxía no ámbito sanitario