Lei 39-2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoa e atención ás persoas en situación de dependencia.