Lei 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, pola que se regula de xeito transitorio o exercicio de actividades sanitarias por titulados/as universitarios/as de licenciado/a en psicoloxía ou graduado/a no ámbito da psicoloxía