Plan estratéxico de saúde mental de Galicia 2006-2011