Circular Nº 261

Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
9/2016
Editorial: 

A boa práctica, a nosa mellor garantía

 "Coidado, responsabilidade, respecto e coñecemento son mutuamente interdependentes."

Erich Fromm, psicólogo.

Desde que promulgamos o noso Código Deontolóxico en 1987 ata a actualidade, a profesión e, en boa medida, a súa repercusión social, teñen mudado amplamente. Hoxe, os nosos eidos de actuación son moito máis amplos e diversos, á vez que a sociedade tamén é máis esixente a respecto da calidade na práctica da psicoloxía aplicada.

Velar polo cumprimento da ética profesional e as normas deontolóxicas do psicólogo ou psicóloga é parte das nosas funcións como Colexio, así como o fomento do servizo da profesión á sociedade. Neste camiño profesional contamos cun marco xeral que debe actuar como un compás para orientarnos e garantir que non nos desviamos da práctica ética e responsable: o Código Deontolóxico.

Nos últimos tempos vimos constatando que se ten incrementado significativamente o volume de queixas recibidas na Comisión de Ética e Deontoloxía do noso Colexio, aínda que afortunadamente, non se traduciu nun aumento das sancións. Pero ten que servirnos como aviso de que debemos manter unha actitude vixiante para actuar con rigor nas nosas intervencións profesionais, non só polo risco individual senón porque a excelencia e a responsabilidade na práctica contribúe a cimentar a psicoloxía científica e socialmente.

Por iso é imprescindible que todos e todas coñezamos ben o noso Código Deontolóxico e que o asumamos para unha praxe responsable. O rigor na nosa actuación ten que pasar polo emprego de instrumentos e métodos que conten cun aval científico, así como por manter a imparcialidade fronte a intereses persoais ou institucionais contrapostos. Cuestións como a privacidade, a confidencialidade e a protección dos datos de carácter persoal deben ser axiomáticas no noso exercicio. Nas actuacións que impliquen a menores temos que gardar unha maior escrupulosidade, xa que debemos aternos ás regulamentacións específicas que protexen os seus dereitos e os dos seus proxenitores.

O Código Deontolóxico non debe entenderse como unha limitación senón como unha guía para a excelencia práctica, para ofrecer unha maior seguridade ás persoas usuarias, que son as destinatarias dos nosos servizos. Os debates e experimentos contribúen ao desenvolvemento científico, pero as teorías validadas son as que debemos aplicar, sen caer na improvisación, no desleixo ou nos intereses particulares.

Co fin de achegar a todos os colexiados e colexiadas do COPG os principios recollidos no noso Código Deontolóxico, a Comisión de Ética e Deontoloxía ofrecerá no segundo semestre unha serie de experiencias formativas en varias cidades galegas, centrándose no comportamento profesional, coa intención de mellorar a dispoñibilidade de ferramentas para unha práctica profesional ética e unha praxe responsable á altura das esixencias de calidade da nosa intervención profesional. Desde o Colexio, animámoste a que participes nelas, porque a permanente actualización dos nosos coñecementos científico-técnicos e deontolóxicos a través da formación é, sen dúbida, un dos alicerces para garantir unha boa práctica e unha mellor calidade da nosa profesión. En definitiva, deste xeito estaremos a contribuír para prestixiar socialmente a psicoloxía como ciencia aplicada.