Circular Nº 267

Circular Nº 267
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
9/2017
Editorial: 

O COPG E O INTRUSISMO PROFESIONAL  

A mellor defensa da profesión é a de poñer a prol da sociedade á que toda psicóloga/o se debe, unha sólida formación a cotío revisada, así como unha praxe profesional que transparente, en cada seu acto, o respecto que merece, como persoa humana, calquera demandante dos seus servizos.

Así reza o artigo 6º do noso vetusto Código Deontolóxico: "A profesión de psicólogo/a réxese por principios comúns a toda deontoloxía profesional: respecto pola persoa, protección dos dereitos humanos, sentido de responsabilidade, honestidade, sinceridade para cos clientes, prudencia na aplicación de instrumentos e técnicas, competencia profesional, solidez da fundamentación obxectiva e científica das súas intervencións profesionais".

Esta é a regula áurea que obriga a todas e cada un dos profesionais colexiadas/os no COPG.

A loita contra do intrusismo ten, polo tanto, unha verquente que atinxe á ética de cada un dos/das membros deste noso Colexio no en tanto do exercicio da profesión de psicólogas/os. Pero o Colexio, como institución, ten e asume a tarefa de velar por que ás nosas/os conveciñas galegos se lles ofrezan servizos de Psicoloxía, que garantan e cumpran coas finalidades que ten nas súas mans: "... o benestar, a saúde, a calidade de vida, a plenitude do desenvolvemento das persoas e dos grupos, nos distintos ámbitos da vida individual e social...". (Artigo 5º do Código Deontolóxico)".

Neste tempo de confusión e néboa, de crise, a nosa institución colexial debe andar moi atenta, polo tanto, para garantir e cumprir a función clarificadora e desmitificadora do que é saber e facer Psicoloxía nos distintos ámbitos nos que se desenvolve a vida humana, fronte ás ilusións esotéricas ou os trileiros e moinantes de feira e mixtificacións varias. (Vade retro psico -…)

Máis aínda é defensa da profesión e loita contra do intrusismo a alianza e colaboración con outras profesións, "... Xa que o/a psicólogo/a non é o único profesional que persegue estes obxectivos humanitarios e sociais, convén e necesítase nalgúns casos a colaboración interdisciplinaria con outros profesionais, sen prexuízo das competencias e saber de cada un deles". (Artigo 5º do Código Deontolóxico).Por iso debemos saudar como iniciativas prometedoras as que o COPG ven pulando co Colexio Galego de Xornalistas e coa Unión Profesional de Galicia.

Pero tamén sabemos que é preciso estar atentas para detectar aquelas situacións irregulares nas que organismos ou persoas pretenden acreditar de psicólogas/os sen a debida titulación ou colexiación. Afortunadamente, a experiencia ven demostrando que, tanto individual coma colectivamente, a nosa institución colexial cumpre con esta función de vixilancia. Animamos a seguir na mesma actitude.

 A solución e mellora da condición humana é tarefa común e solidaria.

Non se pode entender a defensa da profesión e a loita contra do intrusismo sen esta bagaxe de compromiso persoal e colectivo do COPG.