Condicións de privacidade Taboleiro de Anuncios

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos se informa ao interesado do  seguinte

Responsable

Identidade:  Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia Máis información

Finalidades

Xestión dos anuncios subidos á web por parte dos colexiados/as e resto de persoas usuarias mediante o envío do formulario.  Máis información

Lexitimación

RGPD: art. 6.1. Consentimento do interesado, tratamento necesario para a satisfacción de intereses lexítimos do responsable do tratamento e do solicitante, exercicio ou cumprimento dunha obriga legal por parte do COPG.

Lei Colexios Profesionais.

Estatutos do COPG. Máis información

Colectivo

Colexiados/as e persoas usuarias que desexen realizar un anuncio no taboleiro de anuncios do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia  Máis información

Categorías de Datos

Nome e apelidos, número identificación fiscal, descrición Máis información

Cesións

Non se cederán os datos a terceiros, salvo:

O seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente.  Non está previstas transferencias internacionais de datos. Máis información

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión e dereito ao olvido, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfiles.  Máis información

Medidas de Seguridade

As establecidas pola normativa vixente así como as implantadas polo COPG, que se corresponden coas previstas no Anexo II do Real Decreto 3/2010, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

 

ANEXO OPERACIÓN DE TRATAMIENTO CURRICULUM VITAE

 1. Responsable
 • Identidade:  Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
 • CIF: Q1500265B
 • Dirección: Espiñeira 10 Bajo, 15706, Santiago de Compostela, A Coruña
 • Teléfono: 981534049
 • Emailcopgalicia@copgalicia.gal
 • Delegado de Protección de Datos: Cecilia Barros Díaz
 • Email: a.xuridica@protexdat.com
 1. Finalidades

¿Con que finalidade tratamos os seus datos?

Trataremos os seus datos co fin de xestionar a denuncia e proceder a investigación da posible situación de intrusismo. Salvo obriga legal o procedemento de intrusismo iníciase de oficio, co cal o denunciado non ten por qué saber os seus datos.

¿Canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade pola que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.  Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

 1. Lexitimación
 • Artigo 6.1 RGPD: consentimento do interesado. Cumprimento dunha obriga legal por parte do responsable. Interese lexímito da entidade ou do solicitante.
 • Artigo 5 e demais concordantes da Lei de Colexios Profesionais
 • Estatutos do COPG
 1. Cesións

¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos non serán comunicados a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou obriga legal que así o esixa.

Non están previstas transferencias internacionais de datos. 

 

 1. Dereitos

¿Cales son os seus dereitos?

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos, a actualizalos, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios en calqueira momento, baixo as condicións establecidas no RGPD e normativa sobre custodia.

En determinadas circunstancias previstas no artigo 18 RGPD poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en tal suposto únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tamén poderá, por motivos relacionados coa súa situación particular opoñerse ao tratamento dos seus datos. Ten dereito a poñerse á elaboración de perfiles. Se concurren os requisitos do artigo 20 RGPD ten dereito a solicitar a portabilidade dos seus datos.

Tamen ten dereito, en calqueira momento, a revocar o consentimento prestado.

Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión u oposición ao tratamento de datos persoais no entorno online, os interesados teñen o dereito ao olvido segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determine.

¿Como pode exercer os dereitos?

 • Mediante un escrito dirixido á dirección sinalada no apartado primeiro de esta información.
 • Mediante correo electrónico dirixido ao email indicado no apartado primeiro de esta información.
 • Mediante correo electrónico dirixido ao Delegado de Protección de Datos, sinalado no apartado primeiro de esta información.

¿Que vías de reclamación existen?

Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos:

¿Qué categorías de datos pode tratar a entidade?

 • Datos de carácter identificativo
  • Nome
  • Apelidos
  • Número Identificación Fiscal
  • Versión navegador
  • Versión sistema operativo
  • Dirección IP 
 • Outros datos
  • Descrición do anuncio que desexa publicitar na páxina web do COPG o interesado/a.