Ligazóns

Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións

Portais emprego
Administracións públicas

Human Management Systema

Empresas de traballo temporal

Portais para profesionais

Información laboral

Portais para directivos/as

Cursos formativos, noticias, direccións de interese

Másters en Recursos Humanos

Másters seguridade laboral

Grupo de Tráfico e da Seguridade
Divisións do Consejo General de la Psicología

O Consejo General de la Psicología creo diferentes Seccións para unificar, a nivel nacional, o ámbito profesional de intervención que lle é propio. O obxectivo que persegue cada División é coordinar, integrar e desenvolver as actividades cientifico-profesionais das persoas colexiadas especializadas nas devanditas áreas.

En síntese, o que buscan é unha optimización dos recursos dispoñibles e unha mellora constante dos coñecementos e competencias profesionais, para o colexiado/a profesional da área, coa fin de ofrecer e garantir un servizo de calidade para a sociedade, potenciando, ademáis, a acreditación das competencias profesionais na materia.

As Divisións tamén desempeñarán a función de asesoramento antes os diferentes órganos de Goberno do Consejo General de la Psicología, en todas aquelas cuestións relativas a ese ámbito disciplinar.

Poderá ser membro da División os colexiados e colexiadas que estean interesados e cumpran os requisitos establecidos. Para ser membro ordinario de calquera das Divisións, os requisitos son: 

  • Estar colexiado/a.
  • Satisfacer a cota de inscrición, se a houbese.
  • Non estar incurso en sanción que leve aparellada a súa inhabilitación no Colexio.
  • Presentar a solicitude de incorporación pertinente.

División de Psicoloxía Clínica e da Saúde (PSyS)
División de Psicoloxía Educativa (PsiE)
División de Psicoloxía da Intervención Social (PISoc)
División de Psicoloxía do Traballo, das Organizacións e Recursos Humanos (PTORH)
División de Psicoloxía Xurídica (PsiJur)
División de Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte (PACFD)