VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020