PROCLAMACIÓN PROVISIONAL CANDIDATURA ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL DO COPG

26/8/2019

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 26 de agosto de 2019, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 

ACORDA 

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos: 

Mª LEONOR GALIANA CABALLERO  (G-2820), presidenta

SUSANA COSTAS DURÁN  (G-2777), vicepresidenta

M. DEL CARMEN PATIÑO GARCÍA  (G-1623), secretaria

M. ELENA SEOANE DE LA FUENTE  (G-0907), tesoureira

M. ELENA BASTOS EXPÓSITO  (G-0799), vogal

MARÍA CELESTE PORTO GÓMEZ  (G-3677), vogal

MARÍA LUEIRO MENDOZA  (G-3380),vogal

ROCÍO CARBALLEIRA MARTÍNEZ  (G-1460),vogal

Mª CONSUELO CAJIDE LABANDEIRA  (G-3594),vogal 

2.- Comunicar aos/ás socios/as da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG que no prazo de cinco días contados a partires da data deste acordo poderán presentar reclamacións sobre a candidatura perante esta Comisión Electoral.  

En Santiago de Compostela, a 26 de agosto de 2019. 

 

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG