Proclamación provisional candidatura eleccións á Xunta Directiva de Psicoloxía Xurídica do COPG

6/5/2024

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 6 de maio de 2024, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia,

 ACORDA

 1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos:

MARÍA DOLORES SEIJO MARTÍNEZ (G-2035) presidenta
M. MILAGROS MARTÍNEZ GARCÍA (G-1536), vicepresidenta
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (G-4778), secretaria
MARÍA ALBA SOUSA GONZÁLEZ (G-4041), tesoureira
MANUEL VILARIÑO VÁZQUEZ (G-3485), vogal
RICARDO FANDIÑO PASCUAL (G-1955), vogal
NURIA GONZÁLEZ LOIS (G-1578), vogal
LUCÍA MONROY FERNÁNDEZ (G-4906), vogal
RAMÓN LÓPEZ IGLESIAS (G-6736) , vogal 

2.- Comunicar aos socios e socias da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia que no prazo de cinco días contados a partires da data deste acordo poderán presentar reclamacións sobre a candidatura perante esta Comisión Electoral.

 En Santiago de Compostela, a 6 de maio de 2024. 

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral 

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva de Psicoloxía Xurídica
Calendario electoral
Normas de voto