Proclamación provisional candidatura eleccións X.D. Psicoloxía Educativa do COPG

23/4/2021

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 23 de abril de 2021, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia,

 ACORDA 

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos: 

MANUELA DEL PALACIO GARCÍA  (G-3628), presidenta
ANA MARÍA ULLOA LAGE  (G-1118), vicepresidenta
M. ASUNCIÓN TEIJEIRA BAUTISTA  (G-1246), secretaria
MARÍA BEGOÑA CASTRO IGLESIAS (G-3093), tesoureira
NURIA LAGO FERNÁNDEZ  (G-3639), vogal
CONCEPCIÓN LÓPEZ MARTÍN  (G-2981), vogal
CAROLINA TINAJERO VACAS  (G-1467),vogal 

2.- Comunicar aos Socios e Socias da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia que no prazo de cinco días contados a partires da data deste acordo poderán presentar reclamacións sobre a candidatura perante esta Comisión Electoral. 

En Santiago de Compostela, a 23 de abril de 2021.

 Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral 

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva de Educativa
Calendario electoral
Normas de voto