Xornada formativa “A diversidade sexual na adolescencia de hoxe”

A Sección de Psicoloxía Educativa do COPG organiza a xornada formativa “A diversidade sexual na adolescencia de hoxe”, que se celebrará a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG e de Zoom o sábado 24 de abril de 2021.

Esta xornada formativa centrarase na análise do carácter construído da identidade sexual, así como en cuestionar a heteronormatividade, recoñecendo a diversidade de identidades. Ademais, procurarase determinar como integrar dita diversidade na vida cotiá para que o acoso homófobo e tránsfobo deixen de ser unha realidade.

17/3/2021

O COPG colabora coa Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) no plan para o apoio e atención ao persoal do SERGAS

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e a Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) asinaron un acordo de colaboración para a organización de seis das conferencias que se impartirán no marco do ciclo que está a impartir o SERGAS para coidar do benestar emocional dos seus traballadores e traballadoras.
 
16/3/2021

Información pública Borrador do Regulamento da sede electrónica do COPG

A Xunta de Goberno do COPG, na súa reunión ordinaria do 23 de febreiro de 2021, aprobou o borrador de Regulamento da Sede electrónica deste Colexio así como a apertura dun período de audiencia ás persoas colexiadas para que poidan realizar cantas achegas adicionais consideren oportunas, todo isto en cumprimento do artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas en consonancia coa Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 

9/3/2021

Declaración institucional do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia con motivo do Día Internacional da Muller

Ás portas do aniversario do Estado de Alarma que nos introduciu de cheo na pandemia por coronavirus, este 8 de marzo conmemoramos o Día Internacional da Muller, unha data cargada de simbolismo e de reivindicacións pola igualdade real, e que nesta ocasión vese atravesada polo insólito contexto da emerxencia sanitaria en que nos atopamos. 

8/3/2021

O Consello da Xunta de Galicia aproba o proxecto de Decreto polo que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

O Consello da Xunta de Galicia aprobou o 4 de marzo o proxecto de decreto polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que foi creado polo Decreto 120/2000, do 19 de maio, e figura inscrito no Rexistro de Colexios Oficiais e Consellos de Colexios Profesionais da Xunta de Galicia. Na actualidade o colexio conta con 3205 colexiados.

5/3/2021

O COPG demanda á Xunta de Galicia reforzar a atención psicolóxica nos concellos

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia trasladoulle ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, as diversas demandas recibidas por parte de varios concellos galegos para a posta en marcha de servizos de atención psicolóxica no ámbito municipal, xa que perciben con preocupación un sensible incremento do malestar e dos problemas de saúde mental.

5/3/2021

Vacinación do colectivo da psicoloxía

ACLARACIÓN: o COPG comunicou os datos de psicólogos/as sanitarios/as (xerais sanitarios/as, habilitados/as para o exercicio de actividades sanitarias e especialistas en psicoloxía clínica) seguindo as ordes da Xunta de Galicia. Este colexio non ten competencia para decidir sobre a vacinación,  nin sobre o tipo de vacina nin sobre o momento de recibir a mesma, senón que vén marcado pola Estratexia de Vacinación fronte a COVID-19 do Ministerio de Sanidade. 

5/3/2021

Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Educativa do COPG

En cumprimento do previsto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e atendendo á finalización do período de goberno para o que foi elixida no ano 2017, a Xunta Directiva, na súa reunión de 8 de febreiro de 2021, decidiu convocar ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA EDUCATIVA DO COPG. 

3/3/2021

Páxinas